พูดภาษาจีน 300 ประโยค (ไทย) 超實用300句說華語(泰語輔助)

About this course

針對在臺灣的日常生活規劃十項主題與常用句,讓你在不同主題下,輕鬆套用詞彙說出華語。รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันในไต้หวัน 10 เรื่อง ทำให้คุณได้เรียนรู้และฝึกใช้คำศัพท์เพื่อการสื่อสารภาษาจีน 全中文非同步影音講述教學十個單元與同步視訊影音互動教學三次,混成式課程讓吸收效率更加倍。การบรรยายในรูปแบบวีดิทัศน์ด้วยภาษาจีน 10 บทเรียน และ การสอนผ่านวีดิโอคอล 3 ครั้ง เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 每課搭配生活情境動畫,將常用句重新排列,讓你從情境中再次複習華語。ทุกบทเรียนจะมีการสร้างสถานการณ์จำลอง ฝึกฝนการเรียงประโยคที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงสถานการณ์และทบทวนภาษาจีน

各地對華語學習有興趣的零起點或初級學生。ผู้เรียนที่มีพื้นฐานระดับต้นหรือไม่มีพื้นฐานที่สนใจเรียนภาษาจีนจากทั่วโลก 居住在臺灣且對華語學習有需求的移工、新移民及其子女。ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันหรือกลุ่มคนทำงานที่มีความต้องการเรียนรู้ภาษาจีน 想練習不同情境、識讀正(繁)體字、接觸更多臺灣華語用法的在臺外籍學生、國際學生。นักศึกษาต่างชาติในไต้หวันที่สนใจฝึกฝนภาษาจีนในบริบทต่าง ๆ และสนใจเรียนรู้ภาษาจีนตัวเต็มรวมถึงไวยากรณ์ภาษาจีนในไต้หวัน
各地對華語學習有興趣的零起點或初級學生。ผู้เรียนที่มีพื้นฐานระดับต้นหรือไม่มีพื้นฐานที่สนใจเรียนภาษาจีนจากทั่วโลก 居住在臺灣且對華語學習有需求的移工、新移民及其子女。ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันหรือกลุ่มคนทำงานที่มีความต้องการเรียนรู้ภาษาจีน 想練習不同情境、識讀正(繁)體字、接觸更多臺灣華語用法的在臺外籍學生、國際學生。นักศึกษาต่างชาติในไต้หวันที่สนใจฝึกฝนภาษาจีนในบริบทต่าง ๆ และสนใจเรียนรู้ภาษาจีนตัวเต็มรวมถึงไวยากรณ์ภาษาจีนในไต้หวัน

Instructors

陳如珏

教師姓名:陳如珏 Instructor's Name: Lucy Chen Rujue 教師簡介:Instructor's Bio: 國立臺北教育大學華語文教學碩士 Teaching Chinese as a Second Language, National Taipei University of Education (M.A.) 現任德明財經科技大學講師、實踐大學華語中心/博雅學部講師Adjunct Lecturer, Takming University of Science and TechnologyAdjunct Lecturer, Shih Chien University

Go to class